Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

 


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

MobilEnergy s.r.o.

Horovce 190 020 62 Horovce

IČO: 51903806  DIČ: 2120831328

 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčianský kraj
Trenčín, Hurbanova 59 , 911 01  Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

1. Vymedzenie pojmov

- predávajúci - prevádzkovateľ obchodu babywear.sk
- kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
- tovar - produkty alebo služby v ponuke obchodu babywear.sk
- objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru


2. Spôsob objednávania

 

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@babywear.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

 

Zrušenie alebo zmenu objednávky môže zákazník vykonať písomne do 3 hodín od prvého potvrdenia (odoslania) objednávky. Zrušenie alebo zmenu objednávky môže obchodník vykonať ak objednaný tovar nie je dostupný z dôvodu stiahnutia tovaru z trhu výrobcom.

 

3. Povinnosti predávajúceho 

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

- Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
- Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Nezodpovedáme za:
- poškodenie zásielky zavinené poštou.
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
- výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

4. Povinnosti kupujúceho 

Kupujúci sa zaväzuje:

4.1.Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.


4.2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

4.3.Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák.

 

V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.babywear.sk na dobierku a dobierku si neprevezme, resp. dobierka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu, následne nekomunikuje o riešení predmetnej zásielky, má prevádzkovateľ obchodu www.babywear.sk právo zverejniť jeho meno, priezvisko, mesto a PSČ v sekcii - BLACKLIST a na našej facebook stránke.

V prípade novej objednávky od kupujúceho, ktorý v minulosti objednal tovar na dobierku a dobierka nebola prevzatá, resp. dobierka sa vrátila prevádzkovateľovi internetového obchodu www.babywear.sk, zároveň neboli uhradené náklady, ktoré vznikli prevádzkovateľovi s predmetnou, nedoručenou objednávkou, prevádzkovateľ neposiela ďalšie objednávky na dobierku, novú objednávku vybaví len platbou vopred na účet prevádzkovateľa obchodu (k celkovej sume objednávky budú pripočítané náklady za predchádzajúcu nevyzdvihnutú zásielku, ktoré vznikli prevádzkovateľovi obchodu www.babywear.sk).


5. Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

 

6. Dodacie podmienky

Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérom  na dobierku. Ojednávky nad 100 Eur pošleme až po prevode na náš účet.

 

7. Termín dodania

Termín dodanie tovaru je 3 - 7 pracovných dní, v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho. V niektorých prípadoch sa však môže stať, že tovar je vypredaný a nemá ho ani náš dodávateľ.

Lehota na dodanie tovaru v zmysle zakona je 30 dní.

 

8. Poštovné a balné

Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku zaslanú kurierom je 4,50 €.

Pri objednávkach nad 120 € dopravné neúčtujeme.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 

9. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na e-mailovej adrese info@babywear.sk. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dníod prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
- v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
- tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

 

Stiahnuť tlačivo : Odstúpenie od kúpnej zmluvy


 

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.


11. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

 

Postup pri reklamácii

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu  info@babywear.sk, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, ihneď nás informujte prostredníctvome-mailu info@babywear.sk

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. 

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu info@babywear.sk . Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

12. Ochrana osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, prípadne vzťahov akcesorických vo vzťahu ku kúpnej zmluve (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a E-mailová adresa).
  2. Kupujúci súhlasí a je si vedomý, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov môže prevádzkovateľ bez jeho súhlasu spracúvať osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci vyhlasuje, že ak by napriek skutočnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode podmienok,  sa súhlas kupujúceho na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov vyžadoval, udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.
  4. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.
  5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
  6. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na internetovej stránke obchodu ihneď po prihlásení.


13. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu babywear.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

 

Copyright 2011 - 2020 © babywear