Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktov).

 

2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorú  podľa zákona č. 108/2000 Z.z. ods. 3, § 9 uzaviera predávajúci a kupujúci na základe zásielkového predaja. Kúpna zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu uvedenú kupujúcim.  Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe.
 

3. V zmysle platného Občianskeho zákonníka (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zmien) je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy pri predaji tovaru na súkromnú potrebu alebo je zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom. Pokiaľ je kupujúci právnická osoba alebo podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú čnnosť záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné.

 

4. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

5. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, napr. ak je tovar kupujúcemu doručený v poškodenom prepravnom obale, má kupujúci právo tovar neprevziať a žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

 

6. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy ( tlačivo nájdete TU) s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu predávajúceho (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci môže vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

 

7. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného balíku poštou alebo inou zasielateľskou spoločnosťou.

 

8. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne v prípade výmeny tovaru, poštovné a balné sa neúčtuje.

 

9. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

 

10. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom alebo poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru.

 

11. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

 

12. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

 

13. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright 2011 - 2020 © babywear