Formulár

Odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Meno, priezvisko, titul:  ..............................................................................................

 

 

Adresa:                         ..............................................................................................

 

 

Telefónne číslo:            ...............................................................................................

 

 

Mail:                              ...............................................................................................

(ďalej len „spotrebiteľ“)

 

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou

Obchodné meno:MobilEnergy s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 36996/R

Sídlo:Horovce 190, 020 62 Horovce

IČO:          51903806

email:          info@babywear.sk.sk

 (ďalej len „predávajúci“)

 

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa .........................................

 

Týmto vraciam tovar (presný názov a kód tovaru):

 

...................................................................................................................................................,

 

ktorý mi bol dodaný dňa .......................................

 

 

 

Tovar som vrátil osobne/doručením prevádzkovateľovi. (nehodiace sa preškrtnite)

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.

 

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

 

 

V ........................................, dňa ....................................

 

 

 

............................................

        podpis spotrebiteľa

 

 

 


Copyright 2011 - 2020 © babywear